ການລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າສຳລັບການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ເຮົາເຊື່ອໝັ້ນສູ້ໄປພ້ອມກັນຕ້ານໂຄວິດ-19. #ລາວຮ່ວມໃຈສັກວັກຊີນ #VaccinateLaos
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍຮຽນເຊີນປະຊາຊົນເຂົ້າຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.
 • ເມື່ອໃດ ນັບແຕ່ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸກ/ເສົາ ລະຫວ່າງ 8 ໂມງເຊົ້າ ເຖິງ 4 ໂມງແລງ ຍົກເວັ້ນຊ່ວງເວລາພັກທ່ຽງ (12 - 1 ໂມງ) (ເວລາອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະໂຮງໝໍ.)
 • ຢູ່ໃສ ບັນດາໂຮງໝໍສູນກາງໃນນະຄອນຫຼວງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງທົ່ວປະເທດແມ່ນກໍາລັງເປີດໃຫ້ວັກຊີນແກ່ສາທາລະນະ.

ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ນອນໃນບັນດາກຸ່ມນີ້ຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການສັກວັກຊີນ.
 • ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ພະນັກງານແພດ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ), ພະນັກງານຫ້ອງວິເຄາະ, ເພສັດຊະກອນ, ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກບ້ານ ແລະ ນັກສຶກສາແພດ.
 • ຜູ້ສູງອາຍຸ (≥60 ປີຂຶ້ນໄປ) ຜູ້ທີ່ມີ ອາຍຸ 60 ປີ ຂື້ນໄປ ເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງ ແລະ ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອາຍຸ ສະນັ້ນ ຜູ້ສູງອາຍຸແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ.
 • ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວເຊັ່ນ - ພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ ຫຼື ລະບົບຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ, ເບົາຫວານ, ມວນນໍ້າໜັກເກີນ ຫຼື ພະຍາດຕຸ້ຍ, ພະຍາດພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ບຸກຄະລາກອນອື່ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມໃຫ້ດໍາເນີນໄປເປັນປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານ, ຕໍາຫຼວດ ຫຼື ທະຫານປະຈໍາດ່ານ, ຄູອາຈານ, ລັດຖະກອນ, ໄອຍະການ, ພະນັກງານໃນຂົງເຂດຂົນສົ່ງມວນຊົນ, ພະລັງງານ, ບໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ການເງິນການທະນາຄານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ປະເທດ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີແຜນຈະເດີນທາງອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ສ່ຽງທີ່ຈະນໍາເຊື້ອພະຍາດກັບຄືນມາປະເທດເຊັ່ນ: ນັກການທູດ, ແຮງງານ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ນັກສຶກສາທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ, ນັກທຸລະກິດ, ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຫຼັງຈາກໄດ້ວັກຊີນ COVID-19
 • ທ່ານອາດຈະມີອາການຂ້າງຄຽງ ເຊີ່ງເປັນສັນຍານປົກກະຕິວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກຳລັງສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ.
 • ອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະດີຂຶ້ນພາຍໃນ 2–3 ວັນ ພາຍຫຼັງສັກວັກຊີນ.
 • ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບເຫັນເລື້ອຍ ອາການເຈັບ, ແດງ, ໃຄ່ບວມ ບໍລິເວນທີ່ສັກວັກຊີນ, ຮູ້ສຶກຄີງຮ້ອນ, ວິນຫົວ, ປວດກ້າມຊີ້ນ (ຍ້ອນກົນໄກການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ), ເມື່ອຍ, ເຈັບຫົວ
 • ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາກົດ ຫຼັງຈາກໄດ້ວັກຊີນ